امور تعمیرات غیرمجاز 97/12/21 - 12:24:25
بدینوسیله اعلام می دارد : انجام امور تعمیرات توسط همکاران عزیزی که پروانه کسب آنها در رسته تعمیرات و خدمات نمی باشد ، ممنوع بوده و در صورت هرگونه شکایت از افراد مذکور ، اتحادیه امکان دفاع از همکاران فوق الذکر را نخواهد داشت.

.

با عضویت در باشگاه مشتریان آی تی از خرید های خود مطمئن خواهید بود