اتحادیه کامپیوتر تبریز در نظر دارد برای تشکیل کمیسیون های تخصصی صنف از همکاران واجد شرایط دعوت بعمل آورد.

اتحادیه کامپیوتر تبریز در نظر دارد برای تشکیل کمیسیون های امور اقتصادی،آموزش و پژوهش،بودجه و تشکیلات، امور اجتماعی و فرهنگی صنف از افراد واجد شرایط دعوت بعمل آورد.