شورای حل اختلاف اتحادیه صنف کامپیوتر نهادی است مدنی برگرفته از مردم هدف آن سازش بر قضاوت حکمی که منشاء خیرات و برکات از جمله مصالحه در دعاوی مهم و حل و فصل ریشه ای بسیاری از اختلافات بوده و در محدوده صلاحیت ها نیز با رسیدگی و صدور رای در امور ساده تر موجبات کاهش ورودی پرونده ها رابه دادسرا ها و محاکم سبب گردیده است . اعضای شورای حل اختلاف اتحادیه صنف کامپیوتر طبق برنامه ریزیهای انجام شده از طرف قوه قضائیه آموزشهای لازم در چندین نوبت بمنظور ارتقاء کیفیت عملکرد شوراها و دسترسی آنان به منابع قانونی انجام گرفته و آمادگی لازم را در مورد رسیدگی به دعاوی مختلف اعلام داشته و در حدود صلاحیت شوراها به شکایات کیفری و حقوقی رسیدگی مینماید . در دعاوی حقوقی تا سقف ده میلیون ریال در حدود صلاحیت شورا می باشد و هر اختلاف حقوقی که خواسته خود را به ده میلیون ریال مقوّم نماید و نیز تا بالاتر از مبلغ فوق با تراضی طرفین شورا میتواند به اختلاف آنها رسیدگی و رای صادر نماید . و در دعاوی کیفری حدود اختیارات شوراها نیز مشخص شده است .