این کمیسیون برای یررسی بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه و اتاق و همچنین تهیه آیین نامه مالی، استخدامی و تشکیلاتی مورد نیاز، وارایه راهکار مناسب در این خصوص تشکیل می شود