ماده ۳۵- کميسيون بازرسي اتحاديه موظف است در راستاي اجراي قانون نظام صنفي به ويژه فصل هشتم، ضمن اعزام بازرسان اتحاديه به واحدهاي صنفي، گزارش آنان را دريافت و نتيجه را به هيأت مديره اتحاديه اعلام تا برابر ماده ۷۲ قانون نظام صنفي رسيدگي شود.
ماده ۳۶- کميسيون بازرسي اتحاديه موظف است واحد صنفي افراد متقاضي پروانه کسب را بازديد نموده و گزارش آن را به اتحاديه مربوط اعلام نمايد.
تبصره- هيأت مديره اتحاديه موظف است تسهيلات مورد نياز را (نيروي انساني کافي) جهت بازرسي از واحدهاي صنفي و همچنين رسيدگي به تخلفات صنفي جهت کميسيون بازرسي و بازرسان اتحاديه فراهم نمايد.
ماده ۳۷- در شهرستان‌هايي که تعداد اعضاي اتحاديه‌هاي صنفي به گونه‌اي است که امکان تشکيل کميسيون‌هاي فوق را به طور مستقل دارا نمي‌باشد، با تصويب کميسيون نظارت مي‌توان بعضي از کميسيون‌ها را در هم ادغام نمود.
ماده ۳۸- اتحاديه‌هاي صنفي مکلفند در پايان هر ماه آمار مربوط به عملکرد هر يک از کميسيون‌هاي اين آيين‌نامه را در قالب فرم‌هاي مربوط که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با همکاري سازمان بازرسي و نظارت تهيه و جهت سازمان بازرگاني استان‌ها ابلاغ خواهد شد از طريق مجامع امورصنفي به سازمان بازرگاني استان‌ها اعلام نمايند.
ماده ۳۹- اتحاديه‌هاي صنفي مکلفند در راستاي اجراي طرح‌هاي ويژه نظارتي و يا بازرسي‌هاي خاص فصلي، همکاري‌هاي لازم را با سازمان بازرگاني استان‌ها معمول نمايند.
ماده ۴۰- اين آيين‌نامه در ۴۰ ماده و ۱۷ تبصره و در اجراي تبصره ۲ بند (ط) ماده ۳۰ قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ به تصويب وزير بازرگاني رسيد.