این کمیسیون برای پیگیری روابط کار، بیمه و مالیات صنوف، شناسایی ناهنجاریهای فرهنگی بازار و مطالعه عوامل موثر بر گسترش و تعمیق امور فرهنگی و فضایل اخلاقی نظیر برگزاری جشن ها و مراسم ملی، مذهبی و ورزشی و ارایه راهکار مناسب در این خصوص تشکیل می شود