این کمیسیون برای ارایه راهکارهای مناسب در زمینه آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای صنوف، ارتقا دانش، ارتقا فرهنگ تحقیق و پژوهش، از قبیل انتشار مجلات تخصصی، برگزاری سمینار و کنفرانس ها و تهیه آیین نامه آموزشی مورد نیاز تشکیل می شود