پرداخت آنلاين وجه

                                                          جدول حق عضویتها

 

درجه ممتاز

درجه ۱

درجه ۲

درجه ۳

عضویت سال۹۶

۱۶۵۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰۰

۹۶۰۰۰۰

۸۵۰۰۰۰