مدارك لازم جهت اخذ مجوز براي مباشر:

۱-   اصل شناسنامه عكسدار

۲-   اصل پايان خدمت و يا معافيت دائم  (براي متولدين ۱۳۳۷ ببالا)

۳-   اصل كارت ملي يا كد ملي

۴-   گزینه ۱٫۲٫۳ کپی در یک صفحه(۲سری)پایان خدمت پشت ورووشناسنامه از تمام صفحات باشد

۵-   عكس) ۴*۳)  ۶ قطعه پشت نویسی شده

۶-   اصل آخرين مدرك تحصيلي و کپی

۷-   واريز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال به  شماره حساب جام بانک ملت ۸۷/۱۷۴۴۴۲۹۵ بنام اتحاديه كامپيوترتبریز