قابل توجه کلیه همکاران و دوستان عزیر:

با توجه به نزدیکی ایام اتمام دوره هیئت مدیره اتحادیه کامپیوتر تبریز و نیاز به شفاف سازی بیش از پیش مالی  بیلان مالی بحضورتان تقدیم میگردد .

قطعا مجموعه مالی اتحادیه بخصوص جناب آقای مهندس عباسی خزانه دار محترم پاسخگوی هرگونه سوال و موردی خواهند بود.

ما زنـــــده به آنیـــــم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما  عدم ماست

بیلان منتهی به سال مالی ۱۳۸۷

بیلان منتهی به سال مالی ۱۳۸۸

بیلان منتهی به سال مالی ۱۳۸۹

بیلان منتهی به سال مالی ۱۳۹۰

بیلان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱

بیلان منهی به سال مالی ۱۳۹۲

بیلان منهی به سال مالی ۱۳۹۳

بیلان منهی به سال مالی ۱۳۹۴

 بیلان منهی به سال مالی ۱۳۹۵