اتحادیه صنفی کامپیوتر در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردید. بعد از طی مراحل اداری لازم دراین اساسنامه که مشتمل بر سه فصل و ۳۰ ماده و ۷ تبصره می باشد در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۲تصویب گردید.

پس از سپری شدن مدت چهار سال هم اینک بعد از انتخابات جدید اساسنامه جدید به تصویب اعضای جدید رسیده است.

جلسات هفتگی در روز دوشنبه با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره اتحادیه تشکیل می گردد و در صورت ضرورت نیز جلسه فوق العاده با تعیین وقت قبلی تشکیل می شود.