مدارك لازم جهت شركت در آزمون فني

 

۱-مبلغ ۴۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۱۸۷۰۴۰۱۰۰۰بانک ملی-سیبا

۲-کپی کارت ملی

۳- یکقطعه عکس

۴- یک عدد پوشه