متقاضيان محترم پروانه كسب دقت داشته باشند قبلا از انجام هر اقدامي بايد حائز شرايط  بندهاي  ظوابط خاص اتحاديه كامپوتر بوده سپس مبادرت به تشكيل رونده نمايند:

متن تاييد و قبول ضوابط خاص اتحاديه خدمات رايانه اي

 وزارت بازرگانی
سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی

کمیسیون نظارت شهرستان تبریز

اتحادیه صنف:خدمات کامپیوتر،انفورماتیک و تجهیزات اینترنتی تبریز

ماده ۱)
فرد صنفی دراین اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق نظام صنفی و آئین نامه اجرائی صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه ،محل کسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت شخصا یا بوسیله مباشر واجدالشرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ماده ۲)
دراین اتحادیه برای رسته های صنفی زیرپروانه کسب صادر می شود:
الف)رسته های تولیدی:
۱-تولید ومونتاژ ماشین آلات اداری و رایانه
۲-طراحی و تولید نرم افزارهای سفارشی ،سیستمهای کامپیوتری و صفحات وب
ب)رسته های خدمات فنی:
۱-تعمیر ونگهداری ماشین آلات اداری
۲-نصب و راه اندازی و تعمیر ونگهداری رایانه
۳-خدمات برنامه نویسی
۴-خدمات نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتر
۵-تعمیر و نگهداری تجهیزات جانبی رایانه
ج)رسته های خدماتی:
۱-خدمات نصب وراه اندازی نرم افزار و سایرفعالیت های مرتبط به آن
۲-کافی نت
۳-فعالیتهای پایگاه اطلاع رسانی(online)
4-خدمات مشاوره ای مربوط ه سخت افزار رایانه
د)رسته های توزیعی:
۱-خرده فروشی ماشین ولوازم اداری
۲-خرده فروشی کامپیوتر ولوازم جانبی آن
۳-عمده فروشی کامپیوتروقطعات و تجهیزات جانبی

ماده ۳)مساحت لازم برای هریک از رسته های صنف به ترتیب زیر می باشد:
۱-تولید ومونتاژ ماشین آلات اداری ورایانه(۲۰مترمربع)
۲-طراحی و تولید نرم افزارهای سفارشی ،سیستمهای کامپیوتری و صفحات وب(۹مترمربع)
۳-تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداری (۲۰مترمربع)
۴-نصب وراه اندازی وتعمیرونگهداری رایانه(۲۰مترمربع)
۵-خدمات برنامه نویسی (۹مترمربع)
۶-خدمات نصب وراه اندازی شبکه کامپیوتر(۱۵مترمربع)
۷-تعمیرونگهداری تجهیزات جانبی رایانه(۲۰مترمربع)
۸-خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار وسایر فعالیتهای مرتبط به آن (۹مترمربع)
۹-کافی نت(۳۰مترمربع)
۱۰-فعالیتهای پایگاهاطلاع رسانی(online)(15مترمربع)
۱۱-خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانه(۹مترمربع)
۱۲-خرده فروشی ماشین و لوازم اداری(۹مترمربع)
۱۳-خرده فروشی کامپیوترولوازم جانبی آن (۹مترمربع)
۱۴-عمده فروشی کامپیوتروقطعات وتجهیزات جانبی (۲۰مترمربع)
تبصره:
دررسته صنفی کافی نت برای خانمها وآقایان شیفت بندی خواهدشد،درغیراینصورت درصورت استفاده همزمان مغازه پارتیشن بندی خواهدشد.

ماده ۴)ابزار آلات مورد نیاز برای هریک از رسته های صنفی بشرح زیراست:
۱-تعمیر ونگهداری ماشین آلات :اسیلوسکوپ ،اهم متر،ابزارآلات اولیه
۲-نصب وراه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانه:تستریاور ،ابزار آلات اولیه
۳-خدمات نصب وراه اندازی شبکه کامپیوتر :تستر شبکه ،ابزار آلات اولیه نصب وراه اندازی شبکه
۴-کافی نت:پرینتر،اسکنر،۴دستگاه ایستگاه کاری و سرور
۵-برای سایرواحدهای خدمات فنی و خدماتی ابزار آلات اولیه موردنیاز می باشد
تبصره:کلیه واحدها باید مجهز به یک دستگاه رایانه و یک خط تلفن باشند.

ماده ۵)میزان تحصیلات برای رسته های مختلف بشرح زیرتعریف شده است:
الف)کارشناسی کامپیوترویارشته های مرتبط برای رسته های ذیل:
۱-تولید ومونتاژ ماشین آلات اداری ورایانه
۲-طراحی و تولید نرم افزار سفارشی ،سیستمهای کامپیوتری وصفحا ت وب
ب)فوق دیپلم کامپیوترویارشته های مرتبط برای رسته های ذیل:
۱-تعمیروراه اندازی ماشین آلات اداری
۲-نصب وراه اندازی وتعمیر و نگهداری رایانه
۳-خدمات برنامه نویسی
۴-خدمات نصب وراه اندازی شبکه کامپیوتر
۵-تعمیرونگهداری تجهیزات جانبی رایانه
۶-خدمات نصب وراه اندازی نرم افزار وسایر فعالیتهای مرتبط به آن
۷-کافی نت
۸-فعالیتهای پایگاه اطلاع رسانی
۹-خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانه
ج)حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای رسته های زیر نیاز می باشد:
۱-خرده فروشی ماشین آلات و لوازم اداری
۲-خرده فروشی کامپیوتر ولوازم جانبی ان
۳-عمده فروشی کامپیوتروقطعات وتجهیزات جانبی
د)حداقل سن برای کلیه رسته ها ۲۲سال تمام می باشد.

ماده ۶)رسته های مرتبط عبارتنداز:
کامپیوتر(با هرگرایش )برق الکترونیک،مخابرات وریاضی کاربردی
تبصره:معرفی مباشر فنی دارای همان شرایط متخذه خواهدبود.

ماده ۷)این ضوابط در سومین جلسه کمیته تدوین آئین نامه ضوابط داخلی اتحادیه در مورخ ۱۶/۰۵/۸۷ که از طرف کمیسیون نظارت تفویض اختیارشده است در ۷ماده و۲تبصره تصویب گردید که اتحادیه جهت صدورپروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد.